Price comparison for gamers!

* English mode is in progress, Please be patient.

Terms of Use

אתר GodMode הפועל בכתובת: https://godmode.co.il (להלן: "האתר"), הינו פלטפורמה אינטרנטית המרכזת ומשווה בין משחקים ומוצרים נלווים בעולם הגיימינג. להסרת ספקות, מובהר כי האתר מרכז הצעות ומשווה בין אתרי מסחר ומכירות מקוונים (להלן: "אתרי המכירות"), ומתווך בינם לבין הגולשים באתר. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים כי ההצעות המוצעות או מופיעות באתר הינן ההצעות הזולות ביותר בשוק או המעודכנות ביותר (כל המידע כאמור מתקבל מאתרי המכירות). על כן, בעת גלישתך באתר או שימוש בו, הינך עושה זאת על פי שיקול דעתך בלבד.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

תנאי השימוש באתר

 1. מובהר כי האתר אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מאתרי המכירות ישירות, ולהסרת ספקות, אין לראות באתר כמי שמוכר את המוצרים ו/או מספק את השירותים ואין לראות באתר ו/או במי מטעמו כמי שחב באחריות כלשהי בגינם, והנך פוטר את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 2. אי לכך, מדיניות המשלוחים, הביטולים והחזרת המוצרים – כפופה לתנאי השימוש של אתר המכירות ממנו בוצעה ההזמנה.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
 4. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. לאף גורם אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה להשית עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 5. מובהר ומודגש כי האתר אינו מספק כל מצג, אחריות, הצהרה או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, בנוגע למוצרים ו/או השירותים, לרבות התאמתם, תכונותיהם, טיבם וכו', ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגביהם.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר. בשום מקרה, האתר ו/או מי מטעמו לא יחובו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצר או שירות המוצע על ידי אתרי המכירות.
 7. בכלל האמור, הגולש הינו אחראי באופן בלעדי לכל אינטראקציה עם אתרי המכירות או עם צדדים שלישיים, ומשחרר בזאת את האתר מכל תביעה, דרישה, חבות, הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של אתרי המכירות, לרבות כשל של אתרי המכירות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של אתרי המכירות למסור את המוצרים או לקיים את השירותים, וכך גם הדין לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל גולש אחר באתר. זוהי אחריותו הבלעדית של הגולש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן שמפורסם באתר על ידי אתרי המכירות.
 8. כל משתמש יהא אחראי באופן בלעדי לחישוב תשלומי המשלוח ו/או המיסים ו/או מכסים ו/או מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על משלוח המוצרים או השירותים שהוזמן מאתרי המכירות. בכלל האמור, מוסכם כי הינך מסכים בזאת לשפות ולפצות את האתר ו/או מי מטעמו מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
 9. כל משתמש באתר מאשר בזאת, כי ידוע לו שייתכנו תקלות במהלך השימוש באתר בין אם מדובר בתקלות הקשורות לאתר עצמו או לתקלות הקשורות לצדדים שלישיים, לרבות חברות אספקת האינטרנט, חברת אחסון האתר ו/או אתרי המכירות. כל משתמש באתר פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו לו בעקבות האמור לעיל.
 10. על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, האתר חפץ לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעדכון. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או למי מטעמו לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור, וכן לשלוח לך הצעות בדבר עסקאות אחרות שיכולות לעניין אותך. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר ולבקש להסיר אותך מרשימת התפוצה.
 11. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי האתר לא יחשבו כוויתור על זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכות האתר לממש את זכויותיו בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 12. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.